Приемане на деца в първи клас  - Заявление
Приемане на деца в подготвителна група  - Заявление
Промяна формата на обучение - Заявление
Прием на ученик  - Заявление
 • Постъпване в държавна, общинска и частна        
          детска градина

 • Преместване от държавна, общинска и частна
          детска градина в друга детска градина 

 • Записване в държавна, общинска и частна
          детска градина

 • Издаване на удостоверение за завършено
          задължително предучилищно образование от
          детска градина или училище, извършващо
          задължително предучилищно образование
         
 • Издаване на удостоверение, че детето е
          записано в подготвителна група за
          задължителна предучилищна подготовка или
          като ученик/ученичка, за новата учебна година
          и че е записан/а в книгата за подлежащите на
          задължително обучение деца до 16-годишна
          възраст

 • Приемане и преместване на ученици в
          държавните и в общинските училища 

 • Издаване на удостоверение на учениците,
          завършили I клас, в което се вписва общата
          годишна оценка с думи за резултатите от
          обучението по всички учебни предмети

 • Издаване на удостоверение на учениците,
          завършили ІV клас, за завършен начален етап
          на основното образование, в което се вписват
          годишните оценки по учебните предмети за ІV
          клас

 • Издаване на диплома за средно образование на
          учениците, завършили пълния курс на средно
          образование и положили предвидените в
          учебния план изпити, по образец, утвърден от
          Министъра на образованието и науката

 • Издаване на удостоверения, свидетелства и
          дипломи за завършени клас, етап и степен на
          образование

 • Издаване на служебна бележка за
          възможността за записване на ученика при
          преместване в друго училище

 • Издаване на удостоверение за преместване на
          дете/ученик

 • Издаване на служебна бележка за подадено
          заявление за допускане до държавни зрелостни
          изпити

 • Издаване на служебна бележка за допускане до
          държавни зрелостни изпити

 • Издаване на служебна бележка за резултатите
          от положените изпити за проверка на
          способностите

 • Издаване на служебна бележка за резултатите
          от положените изпити от националното външно
          оценяване

 • Издаване на дубликат на удостоверение,
          свидетелство или диплома за завършени клас,
          етап и степен на образование