ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС

- Кой избира къде да учи детето?

Изборът на училище се извършва от родителите на детето.

- Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

- Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище.

- Какви са необходимите документи за записване?

Заявление за записване (по образец на училището);

Копие от акта за раждане на детето;

Лична карта на родителя за справка;

Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас.

- Какви са действията за записване?

Подаване на заявления от 24 до 31 май 2018г.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището  от 8 до 16.30 часа всеки работен ден. Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на заявлението родителят представя лична карта за справка и получава входящ номер.