Проект BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Настоящият Проект се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Проектът е на обща стойност 109562541.93 лв. и е с продължителност на изпълняваните дейности 35 месеца.

   Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

   Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID–19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

   Целева група на проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища.

СУ„Св.св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат получи 66 броя лаптопи за ученици , 18 броя лаптопи за педагогическите специалисти с цел обезпечаване на учебния процес в условията на криза и осигуряване на непрекъснат учебен процес в случай на преминаване към обучение в електронна среда, както и 1 бр. шкаф за зареждане на лаптопи. Техниката е предоставена за временно ползване на учениците/учителите.

СУ „ Св.св.Кирил и Методий“ работи по Дейност 2  и  Дейност 3

Дейност 2 – обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за ОРЕС: тя ще се осъществява от включените в проекта училища като амбицията е до края на 2023г. да бъдат обучени 210 000 ученици. Обученията са кратки, 4-часови и включват теми, свързани с използването на Microsoft teams и други платформи за синхронно онлайн обучение. В тях могат да участват всички ученици от 1-ви до 12-ти клас, които през изминалата година не са участвали ефективно в ОРЕС. Също така е предвидено в обученията да бъдат включени всички първокласници за учебните 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024г. Обученията ще се провеждат в малки групи средно от 5 ученици.

Проведени са обучения  на: 51 ученици, разпределени  в 9 бр. групи по Дейност 2 от проекта за придобиване на умения за работа в ел.среда.

Дейност 3 – обучения на педагогически специалисти да усъвършенстване на уменията им за преподаване при ОРЕС: тези обучения също са краткотрайни от 6 часа и са насочени към учителите, които срещат трудности в използването на интернет платформи и други форми на синхронно обучение от разстояние. Предвижда се 20 000 педагогически специалисти да преминат такива обучения.

Проведени са обучения  на: 15 педагогически специалисти в 3 групи по Дейност 3 от проекта за усъвършенстване на уменията им за преподаване в ел.среда.

Категории: Uncategorized

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *